• Madona liên t?c tuy?n sinh
  • madona tuy?n d?ng nhân s?
  • Công ty truy?n thông và gi?i trí Madona

Email In PDF.

CH??NG TR̀NH ??C BI?T M?NG NGÀY QU?C T? THI?U NHI MADONA MEDIA T? CH?C: CH??NG TR̀NH NGÀY RIÊNG C?A BÉ - Nh?m ?áp ?ng nhu c?u c?a các doanh nghi?p, cá nhân, t? ch?c, ?oàn th?,... t? ch?c ch??ng tŕnh Qu?c t? thi?u nhi 1.6 cho các bé. Madonamedia - công ty t? ch?c s? ki?n hàng ??u hi?n nay g?i t?i quư khách hàng ch??ng tŕnh ??c ?áo m?i l? hàng ??u - Ch??ng tŕnh ngày riêng c?a bé

1. ?ÓN KHÁCH M?I VÀ CÁC BÉ: -Các chú h? vui nh?n t?o h́nh bong bóng... -Cô tiên, b?ch tuy?t v? m?t hóa trang, h??ng d?n bé v? tranh cát, xâu chu?i h?t... -Ngh? nhân n?n ṭ he, ngh? thu?t ṭ he dân gian ???c các ng??i l?n và tr? con yêu thích... -H?a s? hí h?a chân dung nhanh ?? t?ng khách m?i, t?ng bé ngay t?i ti?c... -Chàng Cu?i bi?u di?n s?n xu?t k?o bông g̣n, phát t?ng k?o bông g̣n (s?n ph?m truy?n thông dân gian) t?ng khách m?i, t?ng các bé ngay t?i ti?c... Và nhi?u ti?t m?c ??c ?áo m?i l? nh? quay s?, th?y ṿng...

 

2. CÁC TI?T M?C BI?U DI?N XI?C - ?O THU?T: - Xi?c ng??i: chú h? ?i trên con l?n, xe ??p, u?n d?o, xi?c hài... - Xi?c thú: xi?c chó, xi?c kh? - ?o thu?t: các tṛ ?o thu?t k? x?o ??c s?c, bi?n hóa b?t ng? t? chim b? câu, cây dù bong bóng, ki?m ...

 

 

 

*3. CÁC TI?T M?C CA MÚA NH?C THI?U NHI :

- Ngôi sao nhí Nguy?n ??ng ??ng Khoa nh?y Michel Jackson - C?p sao nhí : B??c nh?y hoàn v? dancesport - Các ti?t m?c ??c s?c c?a thí sinh Vietnam gottalent 2012

-Các ti?t m?c múa hát c?a ban nh?c nhí “M?t tr?i bé con” v?i nh?ng bài hát sôi ??ng, nhí nh?nh ... - Nhóm múa Belly Dance Nhí ( múa ? r?p/ múa b?ng ): 5 n? v? công nhí múa r?t ??p và l? m?t

 

 

 

*4 CÁC TI?T M?C HÀI K?CH - MÚA R?I: R?i lùn, r?i tay...

*5 MC D?N CH??NG TR̀NH VÀ HO?T NÁO, T? CH?C TR̉ CH?I VUI NH?N SU?T TI?C: -Các tṛ ch?i t?p th? dành cho t?t c? tr? em, các tṛ ch?i phát tri?n trí tu?, thi th? tài n?ng c?a các bé, th? trí thông minh các bé... -Các em thi?u nhi cùng nhau bi?u di?n th?i trang, cùng nhau tranh tài ca hát, cùng nhau th? s?c trong các tṛ ch?i...

 

*6.TRANG TRÍ – BÀY TRÍ THEO CH? ?? 1-6: -Backdrop ch? ?? Qu?c t? thi?u nhi -Bong bóng trang trí nhi?u h́nh thù ??p và ?n t??ng, h?p d?n tr? em -Khu vui ch?i, khu ch?p h́nh…

 

*7.QUÀ T?NG CHO CÁC BÉ: -Các ph?n quà ư ngh?a cho m?i bé -Quà th??ng khi ch?i game, th??ng cho các bé ??t gi?i trong các cu?c tranh tài.

*8. CH?P H̀NH - QUAY PHIM K? NI?M

??n v?i Madona media công ty – t? ch?c s? ki?n hàng ??u hi?n nay ?? ???c t? v?n và ph?c v? m?i nhu c?u c?a công ty b?n trong v?n ?? t? ch?c s? ki?n. “ Cùng sáng t?o th?ng hoa – Madonamedia”

M?i chi ti?t xin liên h?

Công ty Truy?n thông & Gi?i trí Madona Vi?t Nam
V?n pḥng: S? 176 ??nh Công - Hoàng Mai -  Hà N?i
Hotline : 016 266 266 88 - 0165 751 8888 - 0979 63 81 86
Email: tochucsukien@madonamedia .com
Websitewww.madonamedia.com
Facebook: www.facebook.com/madonamedia

Ngu?n Madona media

LAST_UPDATED2  

H? tr? tr?c tuy?n

0989 53 53 68
Send a message via Skype to 12

Madonamedia trên facebook

Th?ng kê truy c?p

mod_vvisit_counterHôm nay:60
mod_vvisit_counterT?ng s? l??t truy c?p:278317

S? ng??i online: 6